Arvonlisäveroton kotipalvelu - kotipalvelun tukipalvelu sosiaalipalveluna

arvonlisäveroton kotipalvelu helsinki espoo vantaa

Toiminnanrajoitteisella on oikeus ostaa kotipalvelun tukipalveluita, eli yksityisiä sosiaalipalveluita normaalia edullisemmin, ilman arvonlisäveroa. Todelliseksi tuntihinnaksi palvelulle jää tällöin alle 15 €, mikäli asiakkaalla on oikeus myös kotitalousvähennykseen.

Olemme viranomaisten hyväksymä kotipalvelun tukipalveluiden tuottaja. Kotipalvelun tukipalvelulla tarkoitetaan sosiaaliholtolain perusteella annettavaa palvelua. Kuulumme palveluntuottajarekisteriin toimialueellamme Helsingissä, Espoossa ja vantaalla. Toimintaamme valvoo sosiaaliviranomainen.

Mitä kotipalvelun tukipalvelut ovat?

Kotipalvelut ovat asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin, sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista, tai niissä avustamista.

Palveluitamme ovat:

 • ruuanvalmistus
 • vaatehuolto
 • siivouspalvelut
 • seuranpito
 • puolesta asiointi

Kokeneen henkilökuntamme ansiosta toimitamme palvelumme aina yhdessä sovittujen aikataulujen ja pelisääntöjen mukaisesti. Asiakasta palvelee aina sama henkilö, tai hänelle loma-ajoiksi nimetty varahenkilö. Kuuntelemme ja kunnioitamme asiakkaan toiveita, ja räätälöimme palvelukokonaisuuden asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Suunnittelemme kotipalvelun tukipalveluasiakkaille selkeän työjärjestyksen, jonka avulla sopimuksen mukaiset tehtävät saadaan tehtyä ajallaan ja laadusta tinkimättä. Yhtenäiset toimintatapamme on määritelty tarkkaan, ja koko henkilöstömme sitoutuu noudattamaan niitä. Tavoitteenamme on puhdas ja hygieeninen koti ja palveluun kokonaisvaltaisesti tyytyväinen asiakas.

Kenellä on oikeus arvonlisäverottomaan kotipalveluun?

Kotipalvelun tukipalvelun asiakkaina voivat olla mm. vanhukset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, lapsiperheet, sekä päihdeongelmaiset. Lisäksi asiakkaina voivat olla perheet tai henkilöt, joilla on erityinen elämäntilanne. 

Toiminnanrajoitteita ovat esimerkiksi:

 • Pysyvä vamma tai haitta: vanhuuden vaivat, sairaudesta johtuva toimintakyvyn alenema
 • Väliaikainen vamma tai haitta: esim. leikkauksesta toipuminen tai revähdysvamma
 • Erityinen elämäntilanne: raskaus/pieni vauva, mielenterveys- tai päihdeongelmat, muu erityisen raskas elämäntilanne

Toiminnanrajoite arvioidaan tapauskohtaisesti. Lääkärinlausuntoa, diagnoosia, sosiaalipuolen tai veroviranomaisen lausuntoa ei tarvita. Epäselvissä tapauksissa sinua voidaan kehottaa kysymään neuvoa kuntasi sosiaalitoimelta. 


Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma - Melrox Oy

Sisällysluettelo

1. Toimintayksikön tiedot

 • Toimintayksikön perustiedot
 • Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
 • Riskinhallinta ja turvallisuus
  • Asiakasturvallisuus siivous- ja kotipalvelutyössä
 •  Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain 48 ja 49 §
  • Epäkohtien ja uhkien tunnistaminen
  • Koulutus ja perehdytys
  • Epäkohtien ja uhkien raportointi

2. Asiakkaan asema ja oikeudet

 • Palvelusopimus ja -suunnitelma
 • Asiakkaan kohtelu
 • Asiakkaan osallisuus
 • Asiakkaan oikeusturva                           

3. Palvelun sisällön omavalvonta

 • Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
 • Hygieniakäytännöt
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

4. Asiakasturvallisuus

 • Henkilöstö
 • Toimitilat

5. Asiakastietojen käsittely

6. Omavalvontasuunnitelman seuranta

7. Liitteet


1. Toimintayksikön tiedot


Toimintayksikön perustiedot

Yrityksen perustiedot

Melrox Oy

Y-tunnus: 2773578–7

Uutiskuja 1, 01770 Vantaa

Puh. 040 126 0666

Toiminnasta vastaava esimies

Karin Truuts

Puh. 040 126 0666

S-posti: melrox.oy@gmail.com

Toimintatapa

Siivous- ja kotipalvelut palvelut – ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Toiminta-alue

Asiakaskodit Helsingin, Vantaan ja Espoon alueella.

Palvelumuoto, asiakasryhmät ja asiakaspaikkamäärä

Melrox Oy tuottaa palveluita kaikenlaisiin koteihin, joissa on tarve siivous- ja muille kotipalveluille. Palveluitamme ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut, seuranpito, sekä puolesta asiointi.

Kotipalvelun tukipalvelun asiakkaina voivat olla mm. vanhukset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, lapsiperheet, sekä päihdeongelmaiset. Lisäksi asiakkaina voivat olla perheet tai henkilöt, joilla on erityinen elämäntilanne.


Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Tavoitteenamme on tarjota hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia kotipalvelualan palveluita pääkaupunkiseudulla. Kokeneen henkilökuntamme ansiosta toimitamme palvelumme aina yhdessä sovittujen aikataulujen ja pelisääntöjen mukaisesti.

Asiakasta palvelee aina sama henkilö, tai hänelle loma-ajoiksi nimetty varahenkilö. Pyrimme pitkään, hyvään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Se hyödyttää molempia osapuolia. Kestävä asiakassuhde on korkean laadun ja asiakastyytyväisyyden merkki.

Kuuntelemme ja kunnioitamme asiakkaan toiveita, ja räätälöimme palvelukokonaisuuden asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Suunnittelemme sopimusasiakkaille selkeän työjärjestyksen, jonka avulla sopimuksen mukaiset tehtävät saadaan tehtyä ajallaan ja laadusta tinkimättä.

Yhtenäiset toimintatapamme on määritelty tarkkaan, ja koko henkilöstömme sitoutuu noudattamaan niitä. Tavoitteenamme on puhdas ja hygieeninen koti ja palveluun kokonaisvaltaisesti tyytyväinen asiakas. Palvelun laadun varmistamiseksi, olemme säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiimme. Seuraamme yhdessä palvelullemme asetettujen tavoitteiden toteutumista. Pidämme huolta henkilökuntamme osaamisesta jatkuvalla koulutuksella.

Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet:

 • osaava, lämminhenkinen ja asiakkaan tuntema henkilökunta
 • tasavertainen ja luottamuksellinen kohtelu
 • asiakkaan toiveiden mukainen palvelusisältö
 • tehokas ja ammattitaitoinen työn jälki
 • palvelemme aina ajallaan

Riskinhallinta ja turvallisuus

Asiakasturvallisuus siivous- ja kotipalvelutyössä

Asiakaskohteissa riskienhallinta perustuu riskien ennakointiin. Kartoitamme mahdolliset turvallisuusriskit alkukartoituksen yhteydessä. Mikäli havaitsemme asiakaskohteessa puutteita tai riskejä turvallisuuden suhteen, kehotamme asiakasta tekemään korjaavia toimenpiteitä tai korjaamme ne itse, mikäli se asiakkaalle sopii.

Turvallisuuden parantamisen periaatteet

 • Vaara- ja haittatekijät pyritään estämään.
 • Vaara- ja haittatekijät poistetaan tai korvataan vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla menetelmillä.
 • Yrityksen johto tarkkailee työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.
 • Työvälineitä ja työmenetelmiä suunniteltaessa otetaan huomioon menetelmien ja välineiden soveltuvuus työhön, sekä vaikutukset turvallisuuteen.
 • Yrityksen johto tarkkailee toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
 • Yrityksen johto huolehtii siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon ja toteutetaan asianmukaisesti.

Kotipalvelutyön yleisimmät riskit

 • kulkureitillä olevat siivousvälineet
 • esteetöntä kulkua rajoittavat esineet tai kalusteet
 • myrkylliset tai syövyttävät pesuaineet
 • liukkaat lattiat
 • esineet ja huonekalut, joita on siirrelty siivouksen ajaksi
 • huonokuntoiset sähkölaitteet
 • helposti rikkoutuvat esineet

Työntekijämme noudattavat toiminnassaan seuraavia yleisohjeita

 • Kulkuväylät pyritään pitämään vapaana
 • Asiakasta varoitetaan mahdollisista esteistä tai liukkaudesta.
 • Pesuaineet pidetään pois muistisairaiden ja vanhusten ulottuvilta.
 • Tarpeettomat työvälineet säilytetään autossa.
 • Esteetöntä kulkua rajoittavat esineet tai kalusteet siirretään asiakkaan kanssa sopien turvallisiin paikkoihin.
 • Asiakasta pyydetään olemaan käyttämättä huonokuntoisia sähkölaitteita ja ottamaan tarvittaessa yhteys sähkömieheen.
 • Turvallisuuteen ja turvallisuudessa tapahtuneisiin muutoksiin kiinnitetään huomioita jokaisella käynnillä.
 • Turvallisuudessa havaitut puutteet ja tehdyt toimenpiteet raportoidaan esimiehelle saman päivän aikana. Kiireelliset tapaukset raportoidaan välittömästi.

  Turvallisuuden parantamisen periaatteet ja korjaavat toimenpiteet

  • Vaara- ja haittatekijät pyritään estämään.
  • Vaara- ja haittatekijät poistetaan tai korvataan vähemmän vaarallisilla tai haitallisilla menetelmillä.
  • Yrityksen johto tarkkailee työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.
  • Mikäli vaara- tai haittatekijä on oleellinen ja vaatii alan ammattilaisen tekemiä toimenpiteitä, informoidaan tästä asiakkaasta ja/tai omaisia ja tarvittaessa myös viranomaisia.
  • Työvälineitä ja työmenetelmiä suunniteltaessa otetaan huomioon menetelmien ja välineiden soveltuvuus työhön, sekä vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Tarvittaessa käytetään asianmukaisia suojaimia tai turvavälineitä.
  • Yrityksen johto tarkkailee toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen.
  • Yrityksen johto huolehtii siitä, että turvallisuutta ja koskevat toimenpiteet otetaan huomioon ja toteutetaan asianmukaisesti.
  • Laatupoikkeamat ja sattuneet vahingot kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti. Kun syy ja taustat on selvitetty, tehdään korjaavia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Dokumentit säilytetään paperiversioina yrityksen toimistossa.
  • Työntekijät ovat saaneet perehdytyksen turvallisiin toimintatapoihin, sekä turvallisuusriskien, laatupoikkeamien ja sattuneiden vahinkojen raportointiin.
  • Turvallisuusohjeet pidetään ajantasaisina, ja tieto viedään ajantasaisena myös työntekijöille. Työntekijöitä tiedotetaan tarpeen mukaan järjestettävissä palavereissa, tai sähköisillä viestintävälineillä.

  Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain 48 ja 49 §

  Yrityksen työtekijöitä koskee velvollisuus tehdä ilmoitus, mikäli havaitsee epäkohtia tai uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

  Epäkohtien ja uhkien tunnistaminen

  Siivous- ja kotipalvelualalla epäkohdat liittyvät pääsääntöisesti siihen, että kotipalvelutyön ohessa huomataan, ettei asiakkailla ole käytössään heidän tarvitsemiaan peruspalveluita, esimerkiksi kotihoitoa tai mielenterveyspalveluita. Mahdollisia epäkohtia ovat myös mm.  asiakkaan kohteluun liittyvät epäkohdat.

  Uhkia ja epäkohtia pyritään tunnistamaan ja arvioimaan jokaisella asiakaskäynnillä, sekä myös käyntien jälkeen.

  • Arvioidaan muun työn ohessa asiakkaan henkilökohtaisen hygieniatason muutoksia siltä osin, kun se on mahdollista. (Yritys ei tarjoa henkilökohtaisia hoivapalveluita)
  • Arvioidaan mahdollisia terveyteen vaikuttavia hygieniariskejä ja seurataan hygieniatason muutoksia.
  • Asiakasta kuunnellaan ja hänen kanssaan keskustellaan työn ohessa. Arvioidaan vaikuttaako asiakkaan tilanne (toimintakyky, jaksaminen, psyyke, ihmissuhteet) keskustelun perusteella huolestuttavalta, tai onko se olennaisesti muuttunut.
  • Arvioidaan asiakkaan fyysisen kunnon muutokset, sekä selviäminen päivittäisistä toiminnoista.
  • Arvioidaan keskustelun laatua oman toiminnan osalta kriittisesti. Mietitään, jäikö asiakkaalle käynnistä hyvä mieli ja onko hän tyytyväinen palveluun. Tätä voidaan asiakkaalta myös satunnaisesti suoraan kysyä muun keskustelun ohessa.
  • Arvioidaan, toteutuuko asiakkaan perusoikeudet ja onko hänellä riittävä palvelutaso tarpeeseen nähden.

  Yrityksessä jokaisella asiakkaalla on oma henkilökohtainen asiakaspalvelija, sekä varahenkilö, joten asiakas on asiakaspalvelijan tuntema.

  Yrityksen työtekijät keskustelevat asiakkaan tilanteesta esimiehensä ja kanssa säännöllisesti, mutta erityisesti silloin, kun asiakkaat tilanteessa havaitaan muutoksia. Poikkeamista ja huolista asiakkaan tilanteessa keskustellaan tarvittaessa myös omaisten kanssa, joko asiakaskäynnin yhteydessä tai puhelimitse.

  Koulutus ja perehdytys

  Työyhteisön kesken järjestetään säännöllisesti (n. 6kk välein) koulutus, jossa keskustellaan tilanteista ja epäkohdista, joista on syytä olla huolissaan, tai joista on tehtävä ilmoitus. Lisäksi käydään läpi ilmoittamisen ohjeet. Uudet työntekijät perehdytetään epäkohtien ja uhkien tunnistamiseen, sekä ilmoituksen tekemiseen työsuhteen alussa.

  Epäkohtien ja uhkien raportointi

  Toiminnasta vastaava esimies ohjeistaa kaikki työntekijät ilmoittamaan viipymättä, mikäli he huomaavat:

  • Epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.
  • Sattuneet vaaratilanteen ja tapaturman
  • Työpaikan sisäisiä ristiriitoja (esim. työpaikkakiusaaminen)

  Ilmoittamiseen on laadittu erillinen ohjeistus (Liite: ohjeistus epäkohtien ja uhkien raportointiin). Ilmoitus tehdään yrityksen turvallisuusriski- ja vahinkoilmoituslomakkeella (Liite: turvallisuusriski- ja vahinkoilmoitus), ja se annetaan esimiehelle.

  Epäkohta/uhka käsitellään viipymättä, mutta viimeistään viikon kuluessa ilmoituksesta. Asian käsittely kirjataan turvallisuusriski- ja vahinkoilmoituslomakkeeseen. Esimies vastaa siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.


  2. Asiakkaan asema ja oikeudet

  Palvelusopimus ja -suunnitelma

  Sopimus ja suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelman laatimiseen voivat asiakkaan suostumuksella osallistua myös muut henkilöt. Asiakassuhteen alussa keskustellaan asiakkaan, ja muiden osallistuvien henkilöiden kanssa asiakkaan palveluntarpeesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen ja henkinen kunto, sekä hänen toiveensa ja tarpeensa. Suunnitelmaan voidaan kirjata asiakkaan suostumuksella myös ne tahot, joille asiakkaan tietoja saa luovuttaa (yhteyshenkilö, omaiset, kotihoito).

  Asiakkaan kohtelu

  Palvelu suoritetaan kunnioittaen asiakkaan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta omassa kodissaan. Mikäli asiakkaan kodissa tehdään muutoksia esim. turvallisuuteen liittyen, ne tehdään yhteisymmärryksessä asiakkaan ja/tai omaisten kansa.

   Yrityksen työntekijät on ohjeistettu:

  • Kysymään asiakkaan mielipide, ennen kuin asunnossa tehdään näkyviä muutoksia.
  • Huomioimaan asiakkaan terveydentila ja jaksaminen
  • Olemaan kohtelias, ymmärtäväinen ja kuunteleva
  • Muuttamaan tarvittaessa työtapojaan saadun palautteen perusteella

  Mikäli työntekijän osalta havaitaan epäasiallista käytöstä asiakasta kohtaan, puututaan asiaan välittömästi. Esimies kuulee kaikkia asianosallisia. Kuulemisen jälkeen tehdään tarvittavat toimenpiteet.

  Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

  • toimintaohjeiden päivitys
  • kirjallinen huomautus työntekijälle
  • työntekijän siirtäminen toisiin tehtäviin
  • anteeksipyyntö ja muu hyvitys asiakkaalle                                                             

  Asiakkaan osallisuus

  Asiakaspalaute: Asiakkaalla ja hänen omaisillaan on oikeus antaa palautetta työstä. Palautteeseen reagoidaan tarvittaessa, ja toimintatapoja pyritään kehittämään jatkuvasti. Asiakkaalle annetaan asiakaspalautelomake kaksi kertaa vuodessa. Saadun palautteen avulla palvelua pyritään kehittämään entistä paremmaksi. Palautelomakkeen voi postittaa halutessaan myös nimettömänä.

  Palvelun sisällön päivittäminen: Asiakasta informoidaan mahdollisista palvelusisällön muutoksista, joko sähköpostilla tai kirjeitse, sekä tarvittaessa lisäksi myös soittamalla, tai kertomalla asiasta palvelukäynnin yhteydessä. Mahdolliset sopimuksen muutokset päivitetään palvelusuunnitelmaan asiakkaan suostumuksella.    

  Asiakkaan oikeusturva

  Muistutuksen tekeminen ja sovittelu: Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Muistutus tehdään sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

   Ennen muistutuksen tekemistä on hyvä selvittää asiaa keskustelemalla. Keskustelu palvelua antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voi selvittää väärinkäsitykset. Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä palvelun huonosta laadusta, asia voi korjaantua jo keskustelun jälkeen. Sosiaali- ja potilasmies neuvoo sinua, jos harkitset tekeväsi muistutuksen tai kantelun. Myös omaiset ja läheiset voivat ottaa yhteyttä asiamieheen.

  Taho, jolle muistutukset osoitetaan ja yhteystiedot: Sosiaali- ja potilasmies neuvoo sinua, jos harkitset tekeväsi muistutuksen tai kantelun. Myös omaiset ja läheiset voivat ottaa yhteyttä asiamieheen.

  Espoo – Sosiaali- ja potilasasiamies Eva Peltola, puh. 09 816 51032, sähköpostiosoite: sosiaali.potilasasiamies@espoo.fi, Muistutuksen vastaanottaja: Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/kirjaamo, PL 2, 02070 ESPOON KAUPUNKI

  Helsinki – Sosiaali- ja potilasasiamiehet Jenni Hannukainen, Sari Herlevi ja Teija Tanska, sähköposti: sosiaali.potilasasiamies@hel.fi, neuvonta: puh. 09 310 43355 (ma–to klo 9–11). Suojattua sähköpostia linkin kautta osoitteeseen sosiaali.potilasasiamies@hel.fi.  

  Vantaa – Sosiaali- ja potilasasiamies Miikkael Liukkonen, puh. 09 8392 2537, Asematie 10 A, 2. krs, 01300 Vantaa

  Tavoiteaika muistutuksen käsittelylle

  Mikäli asiakas tekee muistutuksen, se pyritään käsittelemään viipymättä. Mikäli käsittely jostain syystä viivästyy, se käsitellään kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua sen saapumisesta.

  Asiointi kuluttaja-asioissa

  Asiakas voi kysyä neuvoja myös Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Kuluttajaneuvonta puh. 029 505 3050, nettisivut os.https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/

  Sovittelu ja mahdolliset oikeustoimet

  Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin

  neuvotteluin. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet käräjäoikeudessa.

  Palvelusopimuksen ja suunnitelman liitteenä olevat tiedot ja asiakirjat

  • palvelusopimus ja -suunnitelma
  • palvelusopimuksen ehdot
  • informaation yrityksen tietosuojakäytännöistä (tietosuojaseloste)
  • ohjeet palautteen antamiseen
  • ohjeet miten toimia, tyytymätön tai havaitsee epäkohtia/riskejä
  • ohjeet muistutuksen tekemiseen
  • kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot

  Nämä asiakirjat kuuluvat myös tämän omavalvontasuunnitelman liitteiksi.


  3. Palvelun sisällön omavalvonta

  Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

  Asiakas voi halutessaan tehdä osan kevyistä kotitöistä itse, mikäli se on hänen omatoimisuudelleen ja hyvinvoinnilleen eduksi. Työtehtäviä ei kuitenkaan turvallisuussyistä suoriteta asiakkaan kanssa yhdessä.     

  Hygieniakäytännöt

  Yrityksen hygieniakäytännöt selviävät tämän omavalvontasuunnitelman liitteenä olevasta hygieniasuunnitelmasta.

  Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

  Asiakkaan palvelua suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaan yhdessä esim. kotipalvelun ja omaisten kanssa. Asiakkaan hyväksymät yhteyshenkilöt ja -tahot, sekä toiveet yhteistyön suhteen kirjataan henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan.


  4. Asiakasturvallisuus

  Henkilöstö

  Työntekijämme ovat yrityksemme toimintatapoihin, perehdytettyjä ja kokeneita siivous- ja kotipalvelualan alan ammattilaisia. Kaikki työntekijämme ovat kanssamme vakituisessa työsuhteessa. Emme käytä toiminnassamme alihankkijoita.

  Perehdyttäminen

  Työsuhteen alussa kaikki työntekijät saavat perehdytyksen yrityksemme toimintatapoihin, asiakastietojen käsittelyyn, sekä omavalvonnan toteuttamiseen.

  Täydennyskoulutusten järjestäminen

  • Asiakastietojen käsittelyn täydennyskoulutuksessa noudatetaan Tietoturvan kehittämis- ja koulutussuunnitelmaa (Tietosuojan- ja tietoturvan OVS).
  • Siivous- ja kotipalvelutyön täydennyskoulutuksiin osallistumista arvioidaan työntekijän tarpeen, oman halukkuuden ja koulutustarjonnan mukaan vuosittain.
  • Omavalvonnan seurannan, toteutumisen ja kehittämisen koulutus järjestetään työnantajan toimesta, vähintään kerran vuodessa.
  • Kaikkia työntekijöitämme kehotetaan suorittamaan ensiapukurssit säännöllisesti.

  Toimitilat

  Yritys tekee työtä asiakaskodeissa. Yrityksellä on toimiston yhteydessä välinehuoltotila, jossa on tarkoituksenmukaiset tilat siivousvälineiden huoltoon- ja puhdistukseen, sekä työvaatehuoltoon.


  5. Asiakastietojen käsittely

  Yritykseen on laadittu erillinen tietoturvan- ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma, joka takaa sen, että henkilöstöllämme on tietoa ja osaamista turvalliseen asiakastietojen käsittelyyn.


  6. Omavalvontasuunnitelman seuranta

  Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia, tai lainsäädännön muutoksia. Omavalvontasuunnitelmaa tarkastellaan vähintään 6kk välein.

  7. Liitteet

   

  1. Asiakaspalvelusopimus ja -suunnitelma
  2. Asiakaspalvelusopimuksen ehdot
  3. Hygieniasuunnitelma
  4. Tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma
  5. Tietosuojaseloste
  6. Toimintaohje henkilökunnalle – Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
  7. Turvallisuusriski- ja vahinkoilmoituslomake henkilökunnalle
  8. Turvallisuusriski- ja vahinkoilmoituslomake asiakkaalle/omaisille

  Ota yhteyttä

  Viestisi on lähetetty
  Virhe, viestiä ei lähetetä.